Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Netherlands (NL) 16 100.0000%