Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Mexico 9,591,189 100.0000%