Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Malaysia (MY) 3,253,627 99.9998%
Australia (AU) 8 0.0002%