Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan (JP) 46,101,424 99.9990%
United States of America (US) 256 0.0006%
Brazil (BR) 224 0.0005%