Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Ecuador (EC) 1,400 100.0000%