Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Chile 24 100.0000%