Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 174,275 100.0000%