Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Netherlands (Kingdom of the) (NL) 8 100.0000%