Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China (CN) 8 100.0000%