Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Switzerland (CH) 12,288 92.3077%
Germany (DE) 1,024 7.6923%