Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Peru (PE) 8 100.0000%