Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Malaysia (MY) 507,647 99.9494%
Australia (AU) 256 0.0504%
India (IN) 1 0.0002%