Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Mauritius 3,072 100.0000%