Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Canada (CA) 32 100.0000%