Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Brazil (BR) 4 100.0000%