Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Italy 8 100.0000%