Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Ukraine 850,176 100.0000%