Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Japan 60 100.0000%