Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 221,162,236 99.9994%
Hungary (HU) 1,024 0.0005%
Germany (DE) 256 0.0001%
Japan (JP) 3 0.0000%
Australia (AU) 1 0.0000%