Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Canada 4 100.0000%