Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China 20,791,276 100.0000%