Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China (CN) 34,882,713 99.9941%
United States of America (US) 2,048 0.0059%