Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
China (CN) 35,243,161 99.9942%
United States of America (US) 2,048 0.0058%