Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America (US) 8 100.0000%