Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Netherlands 8 100.0000%