Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 64 100.0000%