Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Estonia 603,904 100.0000%