Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Slovenia 32 100.0000%