Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Korea (Republic of) 1,443,840 100.0000%