Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Russian Federation 5,551,969 99.9953%
United States of America 256 0.0046%
Kazakhstan 4 0.0001%