Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 222,374,399 99.9999%
Germany 256 0.0001%
Australia 1 0.0000%