Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 222,376,188 99.9994%
Hungary 1,024 0.0005%
Germany 256 0.0001%
Japan 3 0.0000%
Australia 1 0.0000%