Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
South Africa 3,784,172 98.1477%
Liberia 65,536 1.6998%
Namibia 3,840 0.0996%
Botswana 2,040 0.0529%
Brazil 1 0.0000%