Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Taiwan (Province of China) 6,015,536 100.0000%