Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 68,604,064 99.9996%
Canada 256 0.0004%