Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
United States of America 54,646,150 99.9995%
Panama 256 0.0005%
Japan 8 0.0000%
Virgin Islands (U.S.) 8 0.0000%
Anguilla 2 0.0000%