Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Netherlands 32 100.0000%